Algemene voorwaarden YOUR-Q Academy

Artikel 1 Definities

1.1 Your-Q Academy: het (online) platform voor trainingen. Your-Q Academy is een handelsnaam en werkwijze van Daphne Beers Consultancy, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 70434522 en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als leverancier.

1.2 De wederpartij van de leverancier wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als afnemer/ Abonnee.

1.3 Partijen zijn leverancier en afnemer samen.

1.4 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot levering van de Service tussen partijen.

1.5 Onder Service verstaan we het totaalproduct van het online trainingplatform en additionele (trainings)diensten welke worden geleverd door de leverancier aan de afnemer onder de handelsnaam Your-Q Academy. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen leverancier en afnemer, waaronder begrepen de services die leverancier verleent en in het bijzonder het product en aanvullende diensten die in de offerte en het contract worden vermeld.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Leverancier wijst de toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 – Toegankelijkheid

3.1 De leverancier zal in alle redelijkheid inspanning leveren om ervoor te zorgen dat de Service vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week beschikbaar is. Er zullen echter omstandigheden zijn waarin de Service wordt onderbroken voor/door onderhoud, upgrades of noodreparaties of als gevolg van het falen van communicatieverbindingen, apparatuur of derde partijen. De nodige stappen worden ondernomen door de leverancier om dergelijke verstoringen tot het minimum te beperken. 

3.2 Leverancier zal bij levering van de Service de in redelijkheid van leverancier te vergen zorgvuldigheid aangaande de belangen van afnemer in acht nemen. In het bijzonder draagt leverancier zorg voor geheimhouding van alle door afnemer in het kader van de overeenkomst en gebruik van de Service aan de leverancier ter beschikking gestelde gegevens en informatie, online en offline.

3.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde, met en zonder kennisgeving, limieten te stellen aan het gebruik en de opslag met betrekking tot de service. 

3.4 Afnemer verklaart dat de individuele gebruikers ten minste 18 jaar oud zijn en wettelijk gezien de service mogen gebruiken. 

3.5 Leverancier maakt inhoud beschikbaar via Service en website. Leverancier beweert niet dat de Service rechtmatig gebruikt kan worden of dat content kan worden geüpload of gedownload naar en van de Service buiten Nederland. Toegang tot de Service is mogelijk niet legaal voor/door bepaalde personen in bepaalde landen Als afnemer de Service buiten Nederland gebruikt, doet zij dit op eigen risico en is afnemer verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van het rechtsgebied. 

3.6 Afnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur en ondersteunende services die nodig zijn om verbinding te maken met en gebruik te maken van de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, modems, hardware, software en interlokale of lokale telefoondiensten. Afnemer is tevens verantwoordelijk dat dergelijke apparatuur of ondersteunende services compitabel zijn met de Service.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 Alle offertes van leverancier zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 30 dagen. 

4.2 Leverancier kan niet aan haar offertes worden gehouden, indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. 

4.3 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten. 

4.4 De overeenkomst is enkel geldig, indien deze schriftelijk dan wel per e-mail is vastgelegd c.q. is bevestigd.

4.5 De overeenkomst tussen leverancier en afnemer komt ook tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving dan wel opdracht bij de leverancier en de aanvaarding van deze bestelling, inschrijving dan wel opdracht door leverancier. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel opdracht of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

4.6 Door een inschrijving op een opleiding/cursus/training van het leverancier gaat
afnemer een overeenkomst aan voor de duur van de opleiding/cursus/training zoals vermeld op de website en/of in de offerte.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Leverancier zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren; uitvoeringstermijnen van Leverancier zijn indicatief. Het is leverancier toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren. 

5.2 De afnemer dient ervoor te zorgen dat de door leverancier verzochte c.q. benodigde informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is. Bij gebreke hiervan heeft leverancier het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Afnemer in rekening te brengen. 

5.3 Zaken/hulpmiddelen (elektronica e.d.) die leverancier in de uitvoering van een opdracht ter beschikking stelt aan afnemer dienen in dezelfde staat te worden geretourneerd aan leverancier. 

5.4 Voor de uitvoering van projecten kan afnemer naar eigen voorkeur een locatie in Nederland bepalen, zowel bij afnemer intern als op een externe locatie, zoals een conferentieoord. Bij het bepalen van de keuze zal leverancier desgewenst adviseren en/of bemiddeling verlenen. Leverancier behoudt zich het recht voor niet akkoord te gaan met de door afnemer geselecteerde locatie. 

5.5 Alle kosten van de locatie zijn voor rekening van de afnemer en zullen rechtstreeks door de locatie aan afnemer gefactureerd worden. In het geval dat er Service wordt verleend op de locatie van afnemer of op een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht om de diensten door derden te laten verrichten of aanleveren. 

Artikel 6 – Contractduur en Uitvoeringstermijn

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen periode. Bij verstrijken van deze termijn, wordt de overeenkomst automatisch voor eenzelfde periode verlengt, mits geen van beide partijen de overeenkomst heeft opgezegd.  

6.2 In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen leverancier en afnemer een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 De prijzen worden bepaald aan de hand van de gepubliceerde prijzen op www.your-q.com. De prijzen zullen worden opgenomen in de overeenkomst met de bijbehorende betalingsvoorwaarden. Leverancier behoudt zich het recht voor om overeengekomen prijzen bij verlenging van het contract te wijzigen. 

7.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders in de offerte is vermeld.

7.3 Eventuele reis- en verblijfskosten en kosten van derden komen voor rekening van de afnemer. 

7.4 Voor reizen binnen vijftig (50) kilometer van het vestigingsadres van de leverancier, geldt een kilometervergoeding van €0.30 per kilometer. Hierboven kan additioneel een tarief worden berekend.  

7.5 Bij overeenkomsten waar de afnemer gevestigd is buiten Nederland, maar binnen Europa zal de BTW verlegd worden naar de afnemer.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Afnemer dient het verschuldigde factuurbedrag te voldoen één maand voor de aanvang van de opdracht, doch uiterlijk veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.  

8.2 Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 Alle kosten die door leverancier moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten zal worden aangesloten bij het door de rechtbanken in Nederland gehanteerde Rapport Voorwerk II, met een minimum van € 150,-. 

8.4  Het is afnemer niet toestaan om te verrekenen.

Artikel 9 – Opschorting, reclamaties en klachten

9.1 Leverancier is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen. Opschorting van de overeenkomst ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen. Indien Leverancier door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van afnemer. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die afnemer lijdt als gevolg van de opschorting.

9.2 Klachten over de verleende services dienen door afnemer binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de Service betreffende, schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door afnemer gestelde tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren.

9.3 Indien een klacht gegrond is, zal leverancier in de gelegenheid worden gesteld om de services volgens afspraak te leveren. In het geval dat het alsnog verleende services naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal leverancier slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 10 – Opzegtermijn

10.1. Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met ingang van een nieuwe maand, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) kalendermaanden, behoudens contracten met een jaarlijkse betalingsvoorwaarde, zie 10.2.

10.2 Overeenkomsten aangegaan met een jaarlijkse betaaltermijn vooraf kunnen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij afnemer instemt met volledige betaling van het overeengekomen totaal tarief over de looptijd van de overeenkomst. Ook voor deze contracten geldt een opzegtermijn van twee (2) kalendermaanden. 

10.3 Indien, voordat de opzegtermijn verstreken is, afnemer geen gelegenheid geeft aan leverancier om de opdracht uit te voeren, is afnemer de volledige som die zij ingevolge de overeenkomst verschuldigd zou zijn, desalniettemin verschuldigd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Gezien de aard van de Service en de subjectieve beoordelingsaspecten die een rol spelen, is leverancier niet aansprakelijk voor enige schade die de afnemer lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van leverancier in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

11.2 In het geval dat leverancier aansprakelijk is voor door afnemer geleden schade, is de schade die leverancier gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Service, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Service die leverancier op het tijdstip dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van afnemer heeft uitgevoerd, tot een maximum van € 5.000.

11.3 Afnemer vrijwaart leverancier ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt met of voortvloeit uit de overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de leverancier als bedoeld in artikel 3 onverlet.

11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 11.3 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van leverancier en ieder ander van wiens hulp leverancier gebruik maakt bij de uitvoering van de Service.

11.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n). 

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door leverancier redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan brand, blokkade, bedrijfsstoornis, electriciteitsstoring, natuurrampen, weigering vergunningen, verbeurdverklaarde stakingen of werkonderbrekingen, dataverlies, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van leverancier verhinderen of beperken.

12.2 In het geval dat leverancier door overmacht wordt verhinderd de Service geheel of gedeeltelijk uit te leveren, heeft leverancier het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de levering van de Service op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat leverancier gehouden is om enige door afnemer geleden schade te vergoeden.

12.3 In het geval dat leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens afnemer die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van afnemer een gedeelte van de Service heeft verleend- en aan de reeds verrichtte Service zelfstandige waarde toekomt – is leverancier gerechtigd om de betreffende Service separaat te factureren. Afnemer is alsdan gehouden de betreffende factuur van leverancier te voldoen.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom & auteursrecht

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door leverancier verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software, trainingscontent, video’s etc., berusten bij leverancier en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van afnemer en mogen door afnemer zonder voorafgaande toestemming van leverancier niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

13.2 Afnemer zal leverancier vrijwaren voor alle aanspraken die derden uit hoofde van een schending van intellectuele eigendomsrechten, geldend kunnen maken, indien deze schending verband houdt met het gebruik van gegevens, daaronder begrepen de gegevens die door afnemer aan leverancier zijn verstrekt in verband met de uitvoering van haar opdracht. Daaronder begrepen gegevens en/of beeldmateriaal.

13.3 Leverancier behoudt het recht de door de uitvoering van de Service toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.4 Leverancier is gerechtigd om al hetgeen door leverancier is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

13.5 Ieder ander gebruik, daaronder begrepen het overnemen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden, verkopen, verhuren, opslaan in gegevensbestanden, verstrekken aan derden van de inhoud en/of lay-out van de trainingscontent, software, video’s etc. is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Door het overtreden van dit artikel verbeuren overtreder én de afnemer binnen wiens overeenkomst met Your-Q de overtreder toegang heeft verkregen tot  de trainingscontent, software, video’s etc., hoofdelijk, een niet voor matiging vatbare en eenmalige boete € 5.000, alsmede een niet voor matiging vatbare boete van € 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van leverancier haar volledige schade op overtreder en de afnemer te verhalen.  

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 Leverancier is verplicht de door of namens afnemer verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Indien leverancier – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15 – Beëindiging

15.1 Leverancier is gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:

  1. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. Afnemer surséance van betaling aanvraagt;
  3. Afnemer overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
  4. Afnemer onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
  5. Afnemer jegens de leverancier niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst.

15.2 Leverancier is in de in artikel 15.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door afnemer aan de leverancier verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

15.3 Afnemer is verplicht om leverancier onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 15.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 15.1 sub e. voordoet, is de afnemer van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan leverancier direct opeisbaar.

Artikel 16 – Overdracht en plichten

16.1 Afnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.

16.2 Dit beding heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor de overdracht van vorderingsrechten is uitgesloten.

Artikel 17 – Geschilbeslechting en toepasselijk recht

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01 januari 2020. 

17.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

17.3 De rechtsverhouding tussen afnemer en leverancier wordt beheerst door het Nederlands recht. 

17.4 Alle geschillen tussen afnemer en leverancier die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden

18.1 Leverancier is ten alle tijden bevoegd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

18.2 De wijziging van de algemene voorwaarden heeft werking vanaf het moment dat deze in gewijzigde vorm door de afnemer zijn ontvangen.

18.3 De wijziging heeft gelding over voorvallen vanaf het moment van inwerkingtreding.